Konular

 • Otoriter politik gündem içerisinde siyasi örgütlerde, politikalarda ve politik söylemde erkeklerin ve erkekliklerin rolü
 • Ulusal / ulusötesi, yerel / küresel, Küresel Kuzey / Küresel Güney gibi hiyerarşik ayrışmaların erkeklerin deneyimlerine ve erkeklik kavramlarına ilişkin etkileri
 • Mevcut sosyopolitik atmosferde toplumsal cinsiyet eşitliği hareketlerinin strateji ve eylemlerinin ne şekilde değişmesi gerektiği
 • Erkekliğin devam eden savaşlarda, etnik ve dini çatışmalarda, yerel direniş hareketlerinde ve geleceğe yönelik kolektif tasavvurlarda oynadığı rol
 • Militarizasyon, askeri harcamalar, ulusötesi örgütlerin “barışı koruma” harekâtları ve barış aktivizmi
 • Cinsellikler, bedenler, arzular, pornografi
 • Yakınlık, duygular, duygulanımlar, öznellikler
 • Neoliberal ekonomik politikalar, istihdam yapıları, cinsiyete dayalı işbölümü
 • Cinsel kimlikler, erkekliklerin belirsizliği ve akışkanlığı, queer, performativite
 • Feminist ve LGBTİ+ hareketlerin erkeklik çalışmalarına etkisi ve yakınlıkları
 • Cinsiyetçiliğe ve heteroseksizme karşı mücadelede güncel erkeklik kavramlarının kullanımı ve kullanışlılığı
 • Akademide ve bilgi üretim süreçleri içerisinde erkeklik çalışmaları ve hiyerarşiler